Month: April 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการตำแหน่งงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ,ตำแหน่งงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

การให้บริการ

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารวิสัยทัศน์ : “เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ”อ่านข้อมูลเพิ่มเติมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารยินดีต้อนรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารยินดีต้อนรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตารางการให้บริการ