Month: November 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์สว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ