Month: January 2021

ประกาศจัดซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10 หัวจ่ายสำหรับฟอกไต

จัดซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10 หัวจ่ายสำหรับฟอกไตตเทียมแบบพิเศษ