Month: November 2021

ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณ2565

ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณ2565 เอกสาร Downloadเรื่องขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณ2565

เรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

เรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 2564 เอกสาร Downloadเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร Download:เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร Download:ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)