โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร​ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"

Previous
Next

การให้บริการ

Previous
Next

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ฝ่าย/แผนก

ระบบสารสนเทศ

เครือข่าย

โรงพยาบาลชุมชน

ข่าวสารจาก Page โรงพยาบาล

ข่าวสารจาก Page กระทรวงสาธารณสุข

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เอกสาร Download: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)

Read More »

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564

Read More »

EB9 ข้อ 3 รวมเผยแพร่ เอกสาร Download:EB9 ข้อ 3 รวมเผยแพร่ EB9 ข้อ 3 รวมเผยแพร่

Read More »

EB9 ข้อ 1 บันทึกข้อความ เอกสาร Download:09/EB9-ข้อ-1-บันทึกข้อความ.pdf EB9 ข้อ 1 บันทึกข้อความ

Read More »

EB9 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรม เอกสาร Download:EB9-ข้อ-1.2-แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรม.pdf EB9 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรม

Read More »

EB9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าโครงการการทำผิดวินัย เอกสาร Download:09/EB9-ข้อ-2-รายชื่อผู้เข้าโครงการการทำผิดวินัย.pdf EB9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าโครงการการทำผิดวินัย

Read More »

EB9 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้เสริมสร้างจริยะธรรม เอกสาร Download: EB9 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้เสริมสร้างจริยะธรรม EB9 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความ

Read More »

EB 9 5. ภาพกิจกรรม เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1-เดือนเมษายน-2564-มิถุ

Read More »

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1-เดือนเมษายน-2564-มิถุ

Read More »

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2-เดือนเมษายน-2564-มิถุ

Read More »

รายงานการจัดซื้อจ้าง 1-10 มิย.64(แบบ สขร.1) เอกสาร Download: /รายงานการจัดซื้อจ้าง-1-10-มิย.64แบบ-สขร.1

Read More »

รายงานการจัดซื้อพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) เอกสาร Download:รายงานการจัดซื้อพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เมษายน2564 แบบ สขร.1 เอกสาร Download:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมย.64(สขร)

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ เอกสาร Download:ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1พิเศษ เอกสาร Download:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมย.64

Read More »

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อมแบบพิเศษ เอกสาร Download:การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไกพิเศษ เอกสาร Download:ประกวดราคาเตียงเฟาว์เลอ

Read More »

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอ

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้ามแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า

Read More »

ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ยมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

Read More »

ITA

แบบฟอร์มที่3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read More »
แบบฟอร์มที่2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read More »

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด M2 120เตียง

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วย โดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการในโรงพยาบาลตลอดเวลา

เพื่อพร้อมให้บริการทุกท่าน ร่วมกับทีมพยาบาลและเครื่องมือที่ทันสมัย

WiFi

Fast Checkin

ใกล้สนามบิน

ห้องประชุม

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด M2 120เตียง

คลังความรู้สุขภาพ

สื่อการเรียนการสอนโปรแกรม HI

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์

คู่มือการส่งแจ้งซ่อม RMC2005 คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

1.ข้อมูลแจ้งซ่อม : เลือกเป็น ซ่อมคอมพิวเตอร์
2.บันทึกแจ้งซ่อม: ใส่เรื่องที่ต้องการแจ้งซ่อม
3.ID ครุภัณฑ์ : ดูจากป้ายเลขครุภัณฑ์ที่ A เมื่อลง
ถูกต้องระบบจะแสดงหน้ารายการมาให้อัติโนมัติ
แสดงหมายเลขครุภัณฑ์ให้
4.ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด : ดูจากป้ายครุภัณฑ์ที่ B 
กรณีที่ไม่มีเลข ID ครุภัณฑ์ ใน ข้อ3.ให้พิมพ์ลง
5.อาการ/สาเหตุ: ใส่อาการต้องการแจ้งซ่อม
6.ผู้แจ้งซ่อม : ใส่ชื่อผู้แจ้งซ่อม
7.หน่วยงาน: ใส่รหัสหน่วยงานที่ท่านอยู่
8.ยืนยันส่งข้อมูล:ใส่รหัสหน่วยงานตัวเอง เช่น 108 และตามด้วย 0 อีก 1ตัว เป็นรหัส 1080 แล้วกดEnter ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

การให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT SUPPORT : WELCOME ในเวลาราชการ โทร.1340
ในเวลาราชการ โทร.1340
1.แจ้งซ่อมออนไลน์ด้วยโปรแกรม RMC2005
2.กรณี REMOTE ซ่อม แจ้งหมายเลข IP Address ที่หน้าเดสท็อป
นอกเวลาราชการ
แจ้งซ่อมตามเวร ON CALL
 

ตารางเวร ON CALL   คลิ๊กเลย

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1.เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
2.Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

จำนวนผู้เยี่ยมชม