กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข. (MoPH Code of Conduct)

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข. (MoPH Code of Conduct) : แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MoPH Code of Conduct) (43 downloads)

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (35 downloads)