ประวัติโรงพยาบาล

บริการหลัก

สร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และให้บริการรักษาทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ลักษณะองค์กร

เป็นโรงพยาบาล ขนาด M2 120เดียง แต่เปิดให้บริการจริง 140เตียง มีแพทย์เฉพาะทาง
5 สาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์,สูตินรีแพทย์,ศัลยกรรมกระดูก, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
มีประชากรในเขตบริการ 3แสนคน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมหลัก โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารปี 2565-2569

vision

ข้อมูลทั่วไปด้านกำลังคน

โรงพยาบาลมีบุคลากรรวม 412 คน
1. จำแนกตามวิชาชีพ ดังนี้
  1) แพทย์ 18 คน
  2) ทันตแพทย์ 9 คน
  3) เภสัชกร 13 คน
  4) พยาบาลวิชาชีพ 122 คน
  5) นักเทคนิคการแพทย์ 9 คน
  6) นักกายภาพบำบัด 6 คน
  7) นักวิชาการสาธารณสุข 9 คน

2. จำแนกตามตำแหน่งการจ้าง ดังนี้
  1) ข้าราชการ 168 คน
  2) ลูกจ้างประจำ 11 คน
  3) พนักงานราชการ 4 คน
  4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 122 คน และ
  5) ลูกจ้างชั่วคราว 87 คน