IT SUPPOT : Welcome ติดต่อในเวลาราชการ โทร.1340 นอกเวลาราชการ ติดต่อเวร ONCALL ขอบคุณครับ

ติดต่อเรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ทำเนียบบุคลากร

นายวิจิตร โพธิ์งาม
นายวิจิตร โพธิ์งาม

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel.082-6616655

นายธนาธิป  กำจร
นายธนาธิป กำจร

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel.097-3396732

น.ส.ขวัญภิรมย์  ดาวัลย์
น.ส.ขวัญภิรมย์ ดาวัลย์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel.082-3704807

นายพูลสวัสดิ์  พัดชา
นายพูลสวัสดิ์ พัดชา

ตำแหน่ง จพ.คอมพิวเตอร์
Tel.099-3020423

การให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT SUPPORT : WELCOME ในเวลาราชการ โทร.1340
ในเวลาราชการ โทร.1340
1.แจ้งซ่อมออนไลน์ด้วยโปรแกรม RMC2005
2.กรณี REMOTE ซ่อม แจ้งหมายเลข IP Address ที่หน้าเดสท็อป
นอกเวลาราชการ
แจ้งซ่อมตามเวร ON CALL

ตารางเวร ON CALL   คลิ๊กเลย

คู่มือการส่งแจ้งซ่อม RMC2005 คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

1.ข้อมูลแจ้งซ่อม : เลือกเป็น ซ่อมคอมพิวเตอร์
2.บันทึกแจ้งซ่อม: ใส่เรื่องที่ต้องการแจ้งซ่อม
3.ID ครุภัณฑ์ : ดูจากป้ายเลขครุภัณฑ์ที่ A เมื่อลง
ถูกต้องระบบจะแสดงหน้ารายการมาให้อัติโนมัติ
แสดงหมายเลขครุภัณฑ์ให้
4.ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด : ดูจากป้ายครุภัณฑ์ที่ B 
กรณีที่ไม่มีเลข ID ครุภัณฑ์ ใน ข้อ3.ให้พิมพ์ลง
5.อาการ/สาเหตุ: ใส่อาการต้องการแจ้งซ่อม
6.ผู้แจ้งซ่อม : ใส่ชื่อผู้แจ้งซ่อม
7.หน่วยงาน: ใส่รหัสหน่วยงานที่ท่านอยู่
8.ยืนยันส่งข้อมูล:ใส่รหัสหน่วยงานตัวเอง เช่น 108 และตามด้วย 0 อีก 1ตัว เป็นรหัส 1080 แล้วกดEnter ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว