ทีมนำเฉพาะด้าน

1.ทีมบริหารแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( HRF )

นพ.ทนง คำศรี
นพ.ทนง คำศรี

ประธาน

นพ.อนุชิต ปิตะพรหม
นพ.อนุชิต ปิตะพรหม

กรรมการ

พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม
พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม

กรรมการ

สำเริง ชิณพันธ์
สำเริง ชิณพันธ์

กรรมการ

วิษณุ จำรูญพงษ์
วิษณุ จำรูญพงษ์

กรรมการ

เกศินี สิงห์คำ
เกศินี สิงห์คำ

กรรมการ

ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร
ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร

กรรมการ

กัลยาณี มาลาสาย
กัลยาณี มาลาสาย

กรรมการ

ขณิดา ทางทอง
ขณิดา ทางทอง

กรรมการ

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการและเลขานุการ

เพ็ญศรี สุระโพธิ์
เพ็ญศรี สุระโพธิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.ทีมบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล(RM)

พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม
พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม

ประธาน

วิษณุ จำรูญพงษ์
วิษณุ จำรูญพงษ์

กรรมการ

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการ

สำเริง ชิณพันธ์
สำเริง ชิณพันธ์

กรรมการ

เกศินี สิงห์คำ
เกศินี สิงห์คำ

กรรมการ

สรญา ศาสตร์สูงเนิน
สรญา ศาสตร์สูงเนิน

กรรมการ

ปิยะนันท์ อุ่นกาย
ปิยะนันท์ อุ่นกาย

กรรมการ

ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร
ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร

กรรมการ

สุปราณี ดวงบุตร
สุปราณี ดวงบุตร

กรรมการ

ภัทราพร สีสาโหล่น
ภัทราพร สีสาโหล่น

กรรมการและเลขานุการ

ปภาดา พงศ์สุวรรณ
ปภาดา พงศ์สุวรรณ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.ทีมพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ(CLT)

นพ.อนุชิต ปิตะพรหม
นพ.อนุชิต ปิตะพรหม

ประธาน

พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม
พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม

กรรมการ

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการ

เกศินี สิงห์คำ
เกศินี สิงห์คำ

กรรมการ

สรญา ศาสตร์สูงเนิน
สรญา ศาสตร์สูงเนิน

กรรมการ

สำเริง ชิณพันธ์
สำเริง ชิณพันธ์

กรรมการ

รุ่งนภา ชมเมือง
รุ่งนภา ชมเมือง

กรรมการ

พนารัตน์ ขันคำ
พนารัตน์ ขันคำ

กรรมการ

จิราพร โมฬีชาติ
จิราพร โมฬีชาติ

กรรมการ

ศาพนา ส่องแสง
ศาพนา ส่องแสง

กรรมการ

วราลักษณ์ ผลแก้ว
วราลักษณ์ ผลแก้ว

กรรมการ

ปฐมรัตน์ อุตมัง
ปฐมรัตน์ อุตมัง

กรรมการ

อริสรา แสงสว่าง
อริสรา แสงสว่าง

กรรมการ

นิตยา จันทกาญจน์
นิตยา จันทกาญจน์

กรรมการ

ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร
ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร

กรรมการ

นิชรัตน์ เจริญศรี
นิชรัตน์ เจริญศรี

กรรมการ

วัชรินทร์ สุทธิกุล
วัชรินทร์ สุทธิกุล

กรรมการ

บัณฑิต พรหมมานนท์
บัณฑิต พรหมมานนท์

กรรมการ

ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร
ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร

กรรมการ

กำไลทิพย์ จันทมงคล
กำไลทิพย์ จันทมงคล

กรรมการและเลขานุการ

กัลยานี มาลาสาย
กัลยานี มาลาสาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.ทีมโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(ENV)

นพ.สืบพงศ์ ลีนาราช
นพ.สืบพงศ์ ลีนาราช

ประธาน

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการ

วิษณุ จำรูญพงษ์
วิษณุ จำรูญพงษ์

กรรมการ

มณีรัตน์ อบมา
มณีรัตน์ อบมา

กรรมการ

วราลักษณ์ ผลแก้ว
วราลักษณ์ ผลแก้ว

กรรมการ

ชุติมน คนยืน
ชุติมน คนยืน

กรรมการ

ชุติมน คนยืน
ชุติมน คนยืน

กรรมการและเลขานุการ

ภัทราพร สีสาโหล่น
ภัทราพร สีสาโหล่น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)

พญ.นิธินาฏ สุรินทร์ต๊ะ
พญ.นิธินาฏ สุรินทร์ต๊ะ

ประธาน

พญ.ธัญรดา โมฬา
พญ.ธัญรดา โมฬา

กรรมการ

นพ.นันทวุฒิ เดชอัมพร
นพ.นันทวุฒิ เดชอัมพร

กรรมการ

นพ.นิติกร พิมพบุตร
นพ.นิติกร พิมพบุตร

กรรมการ

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการ

เกศินี สิงห์คำ
เกศินี สิงห์คำ

กรรมการ

สรญา ศาสตร์สูงเนิน
สรญา ศาสตร์สูงเนิน

กรรมการ

กำไลทิพย์ จันทมงคล
กำไลทิพย์ จันทมงคล

กรรมการ

ปิยะนันท์ อุ่นกาย
ปิยะนันท์ อุ่นกาย

กรรมการ

พนารัตน์ ขันคำ
พนารัตน์ ขันคำ

กรรมการ

รุ่งนภา ชมเมือง
รุ่งนภา ชมเมือง

กรรมการ

ศาพนา ส่องแสง
ศาพนา ส่องแสง

กรรมการ

กัลยานี มาลาสาย
กัลยานี มาลาสาย

กรรมการ

สุเทพ อุ่นกาย
สุเทพ อุ่นกาย

กรรมการ

ภญ.เมธิรา พรหมมานนท์
ภญ.เมธิรา พรหมมานนท์

กรรมการ

พูลสุข ชาคำมูล
พูลสุข ชาคำมูล

กรรมการ

วราลักษณ์ ผลแก้ว
วราลักษณ์ ผลแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

จิราพร โมฬีชาติ
จิราพร โมฬีชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.ทีมสารสนเทศ(IM)

สำเริง ชิณพันธ์
สำเริง ชิณพันธ์

ประธาน

นพ.นครินทร์ พจน์อริยะ
นพ.นครินทร์ พจน์อริยะ

แพทย์ที่ปรึกษา

วิษณุ จำรูญพงษ์
วิษณุ จำรูญพงษ์

กรรมการ

รุ่งนภา ชมเมือง
รุ่งนภา ชมเมือง

กรรมการ

จิราพร โมฬีชาติ
จิราพร โมฬีชาติ

กรรมการ

ดนุพันธ์ วรเวทย์มงคล
ดนุพันธ์ วรเวทย์มงคล

กรรมการ

วิจิตร โพธิ์งาม
วิจิตร โพธิ์งาม

กรรมการ

ชัชชัย รัตนแมด
ชัชชัย รัตนแมด

กรรมการ

บัณฑิต พรหมมานนท์
บัณฑิต พรหมมานนท์

กรรมการ

สุชาดา ฝางคำ
สุชาดา ฝางคำ

กรรมการ

ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร
ศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร

กรรมการและเลขานุการ

นิรุจน์ บุตรบิน
นิรุจน์ บุตรบิน

กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

7.ทีมประสานงานเครือข่ายสุขภาพ อ.พิบูลฯ(HPF)

พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม
พญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม

ประธาน

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการ

ปิยะนันท์ อุ่นกาย
ปิยะนันท์ อุ่นกาย

กรรมการ

ศาพนา ส่องแสง
ศาพนา ส่องแสง

กรรมการ

จิราพร โมฬีชาติ
จิราพร โมฬีชาติ

กรรมการ

วราลักษณ์ ผลแก้ว
วราลักษณ์ ผลแก้ว

กรรมการ

บัณฑิต พรหมมานนท์
บัณฑิต พรหมมานนท์

กรรมการ

ทพญ.จิราพร ประมุขกุล
ทพญ.จิราพร ประมุขกุล

กรรมการ

เพ็ญศรี วงศ์พิมพ์
เพ็ญศรี วงศ์พิมพ์

กรรมการ

ภก.วีรนาท การุญรัตน์
ภก.วีรนาท การุญรัตน์

กรรมการ

อริสรา แสงสว่าง
อริสรา แสงสว่าง

กรรมการ

นิชรัตน์ เจริญศรี
นิชรัตน์ เจริญศรี

กรรมการ

เกศินี สิงห์คำ
เกศินี สิงห์คำ

กรรมการและเลขานุการ

8.ทีมเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

นพ.อนุชิต ปิตะพรหม
นพ.อนุชิต ปิตะพรหม

ประธาน

ทพ.อนันต์ พีระนันท์รังษี
ทพ.อนันต์ พีระนันท์รังษี

กรรมการ

วัชรี บุตรศรี
วัชรี บุตรศรี

กรรมการ

สรญา ศาสตร์สูงเนิน
สรญา ศาสตร์สูงเนิน

กรรมการ

รุ่งนภา ชมเมือง
รุ่งนภา ชมเมือง

กรรมการ

ภก.เอกฉัตร ทองเทพ
ภก.เอกฉัตร ทองเทพ

กรรมการ

ภกญ.พัชรี สัทธรรม
ภกญ.พัชรี สัทธรรม

กรรมการ

สำเริง ชิณพันธ์
สำเริง ชิณพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

ปภาดา พงศ์สุวรรณ
ปภาดา พงศ์สุวรรณ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ