การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment : ITA)
ระบบบันทึก ITA โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2565)

MOIT หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

 
 1. MOIT1 1.2.คำสั่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT1 1.3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT1 2.1.บันทึกข้อความ    คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT1 2 รายงานผลกำกับติดตาม    คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT6 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย   คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT6 1.2ประกาศนโยบายผู้บริหาร   คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT6 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ    คลิกดูรายละเอียด
 8. MOIT6 2.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการบริหาร   คลิกดูรายละเอียด
 9. MOIT6 2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    คลิกดูรายละเอียด
 10. MOIT6 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ   คลิกดูรายละเอียด
 11. MOIT8 1.บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย   คลิกดูรายละเอียด
 12. MOIT8 2. มีประกาศรายงานการประเมินผล   คลิกดูรายละเอียด
 13. MOIT8 3. มีประกาศรายงานการประเมินผล    คลิกดูรายละเอียด
 14. MOIT8 4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ    คลิกดูรายละเอียด
 15. MOIT10 ข้อ 1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ    คลิกดูรายละเอียด
 16. MOIT10 ข้อ 2 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ    คลิกดูรายละเอียด
 17. MOIT10 ข้อ 3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    คลิกดูรายละเอียด
 18. MOIT10 ข้อ 4 ฟอร์มเผยแพร่    คลิกดูรายละเอียด
 19. MOIT13 ข้อ 1 ถึง3มาตราการการป้องกัน   คลิกดูรายละเอียด
 20. MOIT13 ข้อ 1 บันทึกข้อความ   คลิกดูรายละเอียด
 21. MOIT13 ข้อ 2 ประกาศโรงพยาบาลพิบูล เรื่องมาตรการป้อง   คลิกดูรายละเอียด
 22. MOIT13 ข้อ 3 หนังสือเวียน   คลิกดูรายละเอียด
 23. MOIT13 ข้อ 4 แบบฟอร์มเผยแพร่    คลิกดูรายละเอียด
 24. MOIT14 ข้อ 1 บันทึกข้อความ     คลิกดูรายละเอียด
 25. MOIT14 ข้อ 2 แนวทางจัดซื้อยาปี65ขึ้นเว็บ    คลิกดูรายละเอียด
 26. MOIT14 ข้อ 3 หนังสือเวียน    คลิกดูรายละเอียด
 27. MOIT14 ข้อ 4 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาปี65    คลิกดูรายละเอียด
 28. MOIT14 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรม    คลิกดูรายละเอียด
 29. MOIT14 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่    คลิกดูรายละเอียด
 30. MOIT15 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิกดูรายละเอียด
 31. MOIT15 ข้อ 2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ    คลิกดูรายละเอียด
 32. MOIT15 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ    คลิกดูรายละเอียด
 33. MOIT15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ    คลิกดูรายละเอียด
 34. MOIT15 ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิกดูรายละเอียด
 35. MOIT16 ข้อ1-3 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต    คลิกดูรายละเอียด
 36. MOIT19 1 ขออนุญาตให้เผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 37. MOIT19 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 38. MOIT9 ข้อ1ฟอร์มเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์    คลิกดูรายละเอียด
 39. MOIT 19ข้อ4 ขออนุญาตให้เผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 40. MOIT19ข้อ4รายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์    คลิกดูรายละเอียด
 41. MOIT19ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 42. MOIT21 ข้อ 2มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม   คลิกดูรายละเอียด
 43. MOIT21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม   คลิกดูรายละเอียด
 44. MOIT22 ข้อ 1 บันทึกข้อความ   คลิกดูรายละเอียด
 45. MOIT22 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมย์   คลิกดูรายละเอียด
 46. MOIT22 ข้อ 3 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงรูปภาพ   คลิกดูรายละเอียด 
 47. MOIT22 ข้อ 4 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงรูปภาพ   คลิกดูรายละเอียด
 48. MOIT22 ข้อ 5 ประกาศเจตนารม   คลิกดูรายละเอียด
 49. MOIT ข้อ 22 ฟอร์มเผยแพร่   คลิกดูรายละเอียด
 50. MOIT23 ข้อ 1บันทึกข้อความ   คลิกดูรายละเอียด
 51. MOIT23 ข้อ 2 ประกาศคุกคามทางเพศ   คลิกดูรายละเอียด
 52. MOIT23 ข้อ 3  ประกาศเจตนารมคุกคาม   คลิกดูรายละเอียด
 53. MOIT23 ข้อ 4-4 ฟอร์มเผยแพร่   คลิกดูรายละเอียด
 54. MOIT23 ข้อ 4 หนังสือเวียน   คลิกดูรายละเอียด