การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment : ITA)
ระบบบันทึก ITA โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2565)

MOIT หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ///

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT4.2.1บันทึกข้อความรายงานผลของแผน คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT4.2.2รายงานผลการดำเนินงานตามแผน คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT4.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. MOIT6 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย   คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT6 1.2ประกาศนโยบายผู้บริหาร คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT6 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT11 ข้อ 1บันทึกข้อความ  คลิกรายละเอียด
 5. MOIT6 2.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการบริหาร คลิกรายละเอียด
 6. MOIT6 2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกรายละเอียด
 7. MOIT6 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกรายละเอียด
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT7 1.บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย คลิกรายละเอียด
 2. MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผล คลิกรายละเอียด
 3. MOIT7 3. มีประกาศรายงานการประเมินผล คลิกรายละเอียด
 4. MOIT7 4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ  คลิกดูรายละเอียด
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 1. MOIT8 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตดำเนินโครงการ คลิกรายละเอียด
 2. MOIT8 1.2 โครงการ คลิกรายละเอียด
 3. MOIT8 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ คลิกรายละเอียด
 4. MOIT8 3.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT8 4.รายงานผลการติดตามโครงการอบรมให้ความรู้ คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT8 5.ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรม คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT8 6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT15 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด  คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT15 1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT15 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT15 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT7-1 ข้อ4 มีหลักฐานหนังสือแจ้ง คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติการ ฯ โครงการคุณธรรม คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT7-2 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
 8. MOIT15 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT19.1บันทึกข้อความรายงานเรี่ยไร คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT19.2รายงานการเรี่ยไร คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT19.3แบบฟอร์มเผยแพร่เรี่ยไร คลิกดูรายละเอียด