การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment : ITA)
ระบบบันทึก ITA โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2565)

MOIT หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่1

 1. MOIT1 1.2.คำสั่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT1 1.3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT1 2.1.บันทึกข้อความ    คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT1 2 รายงานผลกำกับติดตาม    คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT2 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม moph คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT4 1.2บันทึกข้อความ คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT4 ข้อ 2.2.1-2รายงานผลการดำเนินการ คลิกดูรายละเอียด
 8. MOIT4 2.3ฟอร์มเผยแพร่  คลิกดูรายละเอียด
 9. MOIT4 ข้อ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ  คลิกรายละเอียด
 10. MOIT4 ข้อ 3.2ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง คลิกรายละเอียด
 11. MOIT4 ข้อ 3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่  คลิกรายละเอียด
 12. MOIT6 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย   คลิกดูรายละเอียด
 13. MOIT6 1.2ประกาศนโยบายผู้บริหาร   คลิกดูรายละเอียด
 14. MOIT6 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ    คลิกดูรายละเอียด
 15. MOIT6 2.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการบริหาร   คลิกดูรายละเอียด
 16. MOIT6 2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    คลิกดูรายละเอียด
 17. MOIT6 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ   คลิกดูรายละเอียด
 18. MOIT8 1.บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย   คลิกดูรายละเอียด
 19. MOIT8 2. มีประกาศรายงานการประเมินผล   คลิกดูรายละเอียด
 20. MOIT8 3. มีประกาศรายงานการประเมินผล    คลิกดูรายละเอียด
 21. MOIT8 4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ    คลิกดูรายละเอียด

ไตรมาสที่2

 1. MOIT8-ไตรมาสที่-3-ข้อ1.บันทึกข้อความ คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT8-ไตรมาสที่-3-ข้อ2.-มีประกาศรายงาน คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT8-ไตรมาสที่-3-ข้อ3.-มีหลักฐาน คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT8-ไตรมาสที่-3-ข้อ4.-แบบฟอร์มการเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด

ไตรมาสที่3

 1. MOIT10 ข้อ 1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ    คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT10 ข้อ 2 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ    คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT10 ข้อ 3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT10 ข้อ 4 ฟอร์มเผยแพร่    คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT11 ข้อ 1บันทึกข้อความ  คลิกรายละเอียด
 6. MOIT11ข้อ2 มีรายงานเรื่องร้องเรียน  คลิกรายละเอียด
 7. MOIT11ข้อ3.และ3.1และ3.2 สรุปผลเรื่องร้องเรียน  คลิกรายละเอียด
 8. MOIT11 ข้อ 4 ฟอร์มเผยแพร่  คลิกรายละเอียด
 9. MOIT12 2.รายงานประชุมผลการดำเนินงาน  คลิกรายละเอียด
 10. MOIT12 3.รายงานประชุมผลการดำเนินงาน  คลิกรายละเอียด
 11. MOIT12 4.มีรายงานสรุปผลการติดตาม คลิกรายละเอียด
 12. MOIT13 ข้อ 1 ถึง3มาตราการการป้องกัน   คลิกดูรายละเอียด
 13. MOIT12 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ คลิกรายละเอียด
 14. MOIT12 ข้อ 1.2 โครงการ คลิกรายละเอียด
 15. MOIT12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม คลิกรายละเอียด
 16. MOIT12 ข้อ 6-7 บันทึกรายงานและแบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกรายละเอียด
 17. MOIT13 ข้อ 1 บันทึกข้อความ   คลิกดูรายละเอียด
 18. MOIT13 ข้อ 2 ประกาศโรงพยาบาลพิบูล เรื่องมาตรการป้อง   คลิกดูรายละเอียด
 19. MOIT13 ข้อ 3 หนังสือเวียน   คลิกดูรายละเอียด
 20. MOIT13 ข้อ 4 แบบฟอร์มเผยแพร่    คลิกดูรายละเอียด
 21. MOIT14 ข้อ 1 บันทึกข้อความ     คลิกดูรายละเอียด
 22. MOIT14 ข้อ 2 แนวทางจัดซื้อยาปี65ขึ้นเว็บ    คลิกดูรายละเอียด
 23. MOIT14 ข้อ 3 หนังสือเวียน    คลิกดูรายละเอียด
 24. MOIT14 ข้อ 4 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาปี65    คลิกดูรายละเอียด
 25. MOIT14 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรม    คลิกดูรายละเอียด
 26. MOIT14 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่    คลิกดูรายละเอียด
 27. MOIT15 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิกดูรายละเอียด
 28. MOIT15 ข้อ 2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ    คลิกดูรายละเอียด
 29. MOIT15 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ    คลิกดูรายละเอียด
 30. MOIT15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ    คลิกดูรายละเอียด
 31. MOIT15 ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิกดูรายละเอียด
 32. MOIT16 ข้อ1-3 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต    คลิกดูรายละเอียด
 33. MOIT18 ข้อ1 หนังสือเชิญประชุม  คลิกดูรายละเอียด
 34. MOIT18 ข้อ.2 รายงานการประชุม คลิกดูรายละเอียด
 35. MOIT18 ข้อ 3บันทึกรายงานอบรม คลิกดูรายละเอียด
 36. MOIT18 ข้อ 4ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยง คลิกดูรายละเอียด
 37. MOIT18 ข้อ 5ฟอร์มเผยแพร่  คลิกดูรายละเอียด
 38. MOIT19 1 ขออนุญาตให้เผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 39. MOIT19 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 40. MOIT9 ข้อ1ฟอร์มเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์    คลิกดูรายละเอียด
 41. MOIT19 ข้อ2.1 หนังสือเชิญประชุม คลิกดูรายละเอียด
 42. MOIT19 ข้อ.2.2รายชื่อชมรมSTRONG65 คลิกดูรายละเอียด
 43. MOIT19 ข้อ2และ3แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกดูรายละเอียด
 44. MOIT 19ข้อ4 ขออนุญาตให้เผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 45. MOIT19ข้อ4รายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์    คลิกดูรายละเอียด
 46. MOIT19ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ชมรมจริยธรรม    คลิกดูรายละเอียด
 47. MOIT20 ข้อ 1 และ 3 บันทึกรายงานและแบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกรายละเอียด
 48. MOIT20 ข้อ2 มีรายงานการเรี่ยไร คลิกรายละเอียด
 49. MOIT21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครง คลิกรายละเอียด
 50. MOIT21 ข้อ 1.2โครงการ คลิกรายละเอียด
 51. MOIT21 ข้อ2รายชื่อโครงการผลประโยชน์ทับซ้อน  คลิกรายละเอียด
 52. MOIT21 ข้อ3-4 บันทึกรายงาน  คลิกรายละเอียด
 53. MOIT21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม   คลิกดูรายละเอียด
 54. MOIT21 ข้อ6ฟอร์มเผยแพร่แนวทางการป้องกัน คลิกรายละเอียด
 55. MOIT22 ข้อ 1 บันทึกข้อความ   คลิกดูรายละเอียด
 56. MOIT22 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมย์   คลิกดูรายละเอียด
 57. MOIT22 ข้อ 3 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงรูปภาพ   คลิกดูรายละเอียด 
 58. MOIT22 ข้อ 4 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงรูปภาพ   คลิกดูรายละเอียด
 59. MOIT22 ข้อ 5 ประกาศเจตนารม   คลิกดูรายละเอียด
 60. MOIT ข้อ 22 ฟอร์มเผยแพร่   คลิกดูรายละเอียด
 61. MOIT23 ข้อ 1บันทึกข้อความ   คลิกดูรายละเอียด
 62. MOIT23 ข้อ 2 ประกาศคุกคามทางเพศ   คลิกดูรายละเอียด
 63. MOIT23 ข้อ 3  ประกาศเจตนารมคุกคาม   คลิกดูรายละเอียด
 64. MOIT23 ข้อ 4-4 ฟอร์มเผยแพร่   คลิกดูรายละเอียด
 65. MOIT23 ข้อ 4 หนังสือเวียน   คลิกดูรายละเอียด

ไตรมาสที่ 4

 1. MOIT4 รายงานการติดตามผล  คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT7-1 ข้อ1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการ คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT7-1 ข้อ2 มีประกาศมาตรการการบริหาร คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT7-1 ข้อ3 มีหลักฐานการประชุมชี้แจง คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT7-1 ข้อ4 มีหลักฐานหนังสือแจ้ง คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT7-1 ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT7-2 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
 8. MOIT7-2 ข้อ2 มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการ คลิกดูรายละเอียด
 9. MOIT7-2 ข้อ3 มีกรอบแนวทางการบริหาร คลิกดูรายละเอียด
 10. MOIT7-2 ข้อ4 มีหลักฐานหนังสือแจ้ง คลิกดูรายละเอียด
 11. MOIT7-2 ข้อ4 มีหลักฐานหนังสือแจ้ง คลิกดูรายละเอียด
 12. MOIT7-2 ข้อ5 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน คลิกดูรายละเอียด
 13. MOIT7-2 ข้อ6 แบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด
 14. MOIT9 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิกดูรายละเอียด
 15. MOIT9 ข้อ1.2 โครงการ คลิกดูรายละเอียด
 16. MOIT9 ข้อ2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกดูรายละเอียด
 17. MOIT9 ข้อ3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร คลิกดูรายละเอียด
 18. MOIT9 ข้อ4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ คลิกดูรายละเอียด
 19. MOIT9 ข้อ5 ภาพกิจกรรมโครงการ คลิกดูรายละเอียด
 20. MOIT9 ข้อ6 แบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด
 21. MOIT11 ข้อ1.บันทึกข้อความ  คลิกดูรายละเอียด
 22. MOIT11 ข้อ2.รายงานเรื่องร้องเรียน คลิกดูรายละเอียด
 23. MOIT11 ข้อ3.1-2 มีรายงานเรื่องร้องเรียน    คลิกดูรายละเอียด
 24. MOIT11 ข้อ4.ฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด
 25. MOIT13 รายงานการรับสินบน คลิกดูรายละเอียด
 26. MOIT14 รายงานการรับสินบน คลิกดูรายละเอียด
 27. MOIT17 รายงานผลการติดตาม คลิกดูรายละเอียด
 28. MOIT20 ข้อ 1 2 และ 3 รายงานการเรี่ยไร คลิกดูรายละเอียด
 29. MOIT23 ข้อ 1 – 4 ฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด
 30.