Phiboon Mangsahan Hospital is

Room Gallery

งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

  • ฟรี wifi
  • อาหาร 3 มื้อ

ห้องพักแบบอื่นๆของเรา

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 1โครงการประชุมวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี 2562 เงินบำรุง New Doc 2019-04-01 15.20.57 New Doc 2019-09-06 12.36.31 โครงการที่ 4เตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้เลือดออก 2 โครงการที่ 4เตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการที่ 6คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก(CXR)ปี 2562 7โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามทัย ปี งบ 2562 เงิน PP โครงการที่

Read More »

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์สว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ FacebookTwitterLine

Read More »