สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
1โครงการประชุมวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี 2562 เงินบำรุง
New Doc 2019-04-01 15.20.57
New Doc 2019-09-06 12.36.31
โครงการที่ 4เตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้เลือดออก 2
โครงการที่ 4เตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการที่ 6คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก(CXR)ปี 2562
7โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามทัย ปี งบ 2562 เงิน PP
โครงการที่ 8พัฒนาและขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว
โครงการที่ 9ประชุมติดตามและพัฒนาตัวชี้วัด 2
โครงการที่ 10 (2)
โครงการที่ 11,12
โครงการที่ 14
โครงการที่ 16
โครงการที่ 17 ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน
โครงการที่ 18ฟื้นฟูวิชาการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการที่ 19
20.โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ปีงบ 2562 เงินบำรุงโครงการที่ 21
โครงการที่ 23
โครงการที่ 29
โครงการที่ 33
โครงการที่ 37แพทย์แผนไทยต้านภัยเข่าเสื่อม
โครงการที่38
โครงการที่ 40
โครงการที่ 41
โครงการที่ 42
โครงการประชุมติดตามและพัฒนางานตามตัวชี้วัดและQOF ปีงบประมาณ 2562 เดือนละ 1 ครั้ง
โครงการประชุมติดตามและพัฒนาตัวชี้วัด1
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว2