Day: March 11, 2021

รับฟังคำวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด

รับฟังคำวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดยมแบบพิเศษ

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้ายมแบบพิเศษ

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ยมแบบพิเศษ

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ITA EB1 ข้อ3

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ITA EB1 ข้อ3

คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ITA EB1 ข้อ2

การดำเนินการเผยแพร่กระบวนการ ITA EB1 ข้อ2คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร