ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ยมแบบพิเศษ