รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1พิเศษ