ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไฮเปอร์คอนเวิร์จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์