รายงานแบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1ตค.2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร1ตค66
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1ตค66