แอดมิน

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์สว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.พิบูลฯปี2563

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกณฑ์ประเมินข้าราชการ เกณฑ์ประเมินลูกจ้างประจำ เกณฑ์ประเมินพนักงานราชการ เกณฑ์ประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์ประเมินลูกจ้างชั่วคราว