ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (NIBP) MONITOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (NIBP) MONITOR

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ปีงบประมาณ2563

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563