นโยบายและแผน

ประกาศนโยบายการเข้าใช้งานโปรแกรมHI โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

นโยบายการเข้าใช้งานโปรแกรมHI โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  คลิ๊กดูรายละเอียด  21 มิถุนายน 2566

ประกาศนโยบายประหยัดพลังงานโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

นโยบายประหยัดพลังงานโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  คลิ๊กดูรายละเอียด  31 มีนาคม 2566

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊กดูรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  คลิ๊กดูรายละเอียด

ระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิ๊กดูรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561) คลิ๊กดูรายละเอียด