นโยบายและแผน

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือแจ้งประมวลผลโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ยุทธศาสตร์ 5 ปี

ระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SP-IM-006 ระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561) EbookMOPH20yrsPlan2017_version2ไทย (1)