การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment : ITA)

ระบบบันทึก ITA โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2567)
MOIT หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่1

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด

MOIT 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) คลิกดูรายละเอียด

MOIT 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด

MOIT 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด

MOIT1 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

MOIT 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด

MOIT 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คลิกดูรายละเอียด

MOIT 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด

MOIT2 ข้อ 12-13 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย คลิกดูรายละเอียด

MOIT2 ขัอ 16-17 รายงานข้อร้องเรียน  คลิกรายละเอียด

MOIT2  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

MOIT2  18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT3 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT4.1 ข้อ1-3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดูรายละเอียด

MOIT4.1 ข้อ 4-5 บันทึกข้อความลงนามขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด

MOIT4.2.ข้อ1-3 บันทึกข้อความ คลิกดูรายละเอียด

MOIT4.2 ข้อ 1-3 รายงายผลงบดำเนินการ  คลิกดูรายละเอียด

MOIT4.3 ข้อ 1-3 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน คลิกดูรายละเอียด

ไตรมาสที่2

MOIT6 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย  คลิกรายละเอียด

MOIT6 1.2ประกาศนโยบายผู้บริหาร คลิกรายละเอียด

MOIT6 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกรายละเอียด

MOIT6 2.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการบริหาร คลิกรายละเอียด

MOIT6 2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกรายละเอียด

MOIT6 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกรายละเอียด

MOIT7 1.บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย คลิกรายละเอียด

MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผล คลิกรายละเอียด

MOIT7 3. มีประกาศรายงานการประเมินผล คลิกรายละเอียด

MOIT7 4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกรายละเอียด

MOIT8 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตดำเนินโครงการ คลิกรายละเอียด

MOIT8 1.2 โครงการ คลิกรายละเอียด

MOIT8 2.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบราย คลิกรายละเอียด

MOIT8 3.รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ คลิกรายละเอียด

MOIT8 4.ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรม คลิกรายละเอียด

MOIT8 5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกรายละเอียด

MOIT9 ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 หลักฐานการปฏิบัติข้อร้องเรียน  คลิกรายละเอียด
MOIT10 ข้อ 1 ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 สรุปรายงานข้อร้องเรียน  คลิกดูรายละเอียด
MOIT11 ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.2 และข้อ 1.7 โครงการ  คลิกดูรายละเอียด
MOIT12 ข้อ 1 ถึงข้อ 5 การป้องกันการรับสินบน  คลิกดูรายละเอียด
MOIT13 ข้อ 1 ถึง ข้อ 3  เกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา คลิกดูรายละเอียด
MOIT14 ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ  คลิกดูรายละเอียด
MOIT14 ผังกระบวนการและแบบฟอร์มการยืมพัสดุ คลิกรายละเอียด
MOIT15 ข้อ 2.1 ถึง 2.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน   คลิกดูรายละเอียด
MOIT16 ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 การป้องกันการทุจริต  คลิกดูรายละเอียด
MOIT16 ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 การส่งเสริมจริยธรรม  คลิกดูรายละเอียด
MOIT17 ข้อ1 ถึง ข้อ5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  คลิกดูรายละเอียด
MOIT18 ข้อ 1 ถึงข้อ 4 การห้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)  คลิกรายละเอียด
MOIT19 ข้อ 1 ถึงข้อ 3 การเรี่ยไร  คลิกดูรายละเอียด
MOIT20 ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.2 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คลิกดูรายละเอียด
MOIT20 ข้อ2 ถึง ข้อ 5 รายงานผลการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน  คลิกดูรายละเอียด
MOIT21 ข้อ 1 ถึงข้อ 5 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ คลิกดูรายละเอียด
MOIT22 ข้อ1 ถึง ข้อ 5 แนวปฏิบัติการป้องกันคุกคามทางเพศ คลิกดูรายละเอียด