ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 1. MOIT2 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผน คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT2 16-17.รายงานข้อร้องเรียน คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT4 2.1-3 รายงานผลดำเนินการงบลงทุน คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. MOIT6 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย   คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT6 1.2ประกาศนโยบายผู้บริหาร คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT6 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT11 ข้อ 1บันทึกข้อความ  คลิกรายละเอียด
 5. MOIT6 2.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการบริหาร คลิกรายละเอียด
 6. MOIT6 2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกรายละเอียด
 7. MOIT6 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ คลิกรายละเอียด
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT7 1.บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบาย คลิกรายละเอียด
 2. MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผล คลิกรายละเอียด
 3. MOIT7 3. มีประกาศรายงานการประเมินผล คลิกรายละเอียด
 4. MOIT7 4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อบังคับ  คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 1. MOIT8 1.1บันทึกข้อความขออนุมัตดำเนินโครงการ คลิกรายละเอียด
 2. MOIT8 1.2 โครงการ คลิกรายละเอียด
 3. MOIT8 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ คลิกรายละเอียด
 4. MOIT8 3.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT8 4.รายงานผลการติดตามโครงการอบรมให้ความรู้ คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT8 5.ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรม คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT8 6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 1. MOIT9 2.การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ  คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT9 3.มีหลักฐานช่องทางการร้องเรียน  คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT9 4.ฟอร์มเผยแพร่  คลิกดูรายละเอียด

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. MOIT11 1.1บันทึกขออนุมัติโครงการ  คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT11 1.2โครงการซ้อมอัคคีภัย  คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT11 2 และ ข้อ 3.มีรายงานโครงการและรายชื่อ  คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT11 4.สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม  คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT11 5.ภาพกิจกรรม  คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT11 6-7 บันทึกรายงานและแบบฟอร์มเผยแพร่  คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน

MOIT12

 1. MOIT12 1.บันทึกข้อความ  คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT12 2.ประกาศโรงพยาบาลพิบูล  คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT12 3.หนังสือเวียน  คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT12 4.ฟอร์เผยแพร่  คลิกดูรายละเอียด

MOIT13

 1. MOIT13 รวมเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาปี66  คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

 1. MOIT14 แนวทางการยืมพัสดุของราชการ  คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT15 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด  คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT15 1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT15 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT15 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT7-1 ข้อ4 มีหลักฐานหนังสือแจ้ง คลิกดูรายละเอียด
 6. MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติการ ฯ โครงการคุณธรรม คลิกดูรายละเอียด
 7. MOIT7-2 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
 8. MOIT15 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คำสั่ง คลิกดูรายละเอียด
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT16 1.1 ถึงข้อ 3. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT16 2.1 ถึงข้อ 3. รายงานผลการติดตามการปราบปราม คลิกดูรายละเอียด
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. MOIT19 1.การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT19 1 และ3.บันทึกรายงานและแบบฟอร์มเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT19 2.รายงานการเรี่ยไร คลิกดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

 1. MOIT20 1.1บันทึกอนุมัติโครงการ คลิกดูรายละเอียด
 2. MOIT20 1.2โครงการ คลิกดูรายละเอียด
 3. MOIT20 3 และ 4แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ คลิกดูรายละเอียด
 4. MOIT20 5.ภาพประกอบกิจกรรม คลิกดูรายละเอียด
 5. MOIT20 6.ฟอร์มเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ คลิกดูรายละเอียด