โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
วิสัยทัศน์ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

Room

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1-เดือนเมษายน-2564-มิถุ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2-เดือนเมษายน-2564-มิถุ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

แบบฟอร์มที่3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มที่-3-รายงานผลการดำเนินงาน-ฯ-โครงการคุณธรรม เอกสาร Download: /แบบฟอร์มที่-3-การติดตามประเมินผล-ฯ-โครงการคุณธรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »