โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
วิสัยทัศน์ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

Room

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.พิบูลฯปี2563

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

Read More »

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

Read More »

หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกณฑ์ประเมินข้าราชการ เกณฑ์ประเมินลูกจ้างประจำ เกณฑ์ประเมินพนักงานราชการ เกณฑ์ประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์ประเมินลูกจ้างชั่วคราว FacebookTwitterLine

Read More »

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 1โครงการประชุมวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี 2562 เงินบำรุง New Doc 2019-04-01 15.20.57 New Doc 2019-09-06 12.36.31 โครงการที่ 4เตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้เลือดออก 2 โครงการที่ 4เตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการที่ 6คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก(CXR)ปี 2562 7โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามทัย ปี งบ 2562 เงิน PP โครงการที่

Read More »