รายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือนตุลาคม2565 (12 downloads)