รับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไฮเปอร์คอนเวิร์จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์HCI