รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)