รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กันยายน2563