Day: June 11, 2021

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1-เดือนเมษายน-2564-มิถุ

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2 เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 เอกสาร Download: /ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2-เดือนเมษายน-2564-มิถุ

แบบฟอร์มที่3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มที่-3-รายงานผลการดำเนินงาน-ฯ-โครงการคุณธรรม เอกสาร Download: /แบบฟอร์มที่-3-การติดตามประเมินผล-ฯ-โครงการคุณธรรม

แบบฟอร์มที่2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มที่-2-รายงานผลการดำเนินงาน-ฯ-โครงการคุณธรรม เอกสาร Download: /แบบฟอร์มที่-2-รายงานผลการดำเนินงาน-ฯ-โครงการคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสาร Download: แบบฟอร์มที่-1-แผนปฏิบัติการ-ฯ-โครงการคุณธรรม

EB.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน เอกสาร Download:eb1.1แบบฟอร์มการขอเผยแพร่-คำสั่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เอกสาร Download:ประกาศรายชื่อสอบ