ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563